Algemene voorwaarden en gedragscode voor reacties op De Reactor

Toestemming

Als bezoeker of als lid van De Reactor gaat u akkoord met de onderstaande bepalingen en voorwaarden hetzij door de site te bezoeken, hetzij door de site te gebruiken, hetzij door u te registreren. De Reactor kan deze voorwaarden altijd wijzigen of amenderen.

Registreren

Door u te registreren verklaart u dat de gegevens die u invoert persoonlijke gegevens zijn die correct, nauwkeurig en allerminst bedrieglijk zijn. U beschikt over de wettelijke handelingsbekwaamheid om een overeenkomst zoals deze af te sluiten.
De Reactor kan op elk ogenblik, zonder opgaaf van reden en zonder u op de hoogte te brengen een eind maken aan uw registratie.
Alle leden dragen zelf verantwoording voor de gevolgen van het gebruik van deze site.

De Reactor kan op elk ogenblik en zonder verwittiging de dienst stopzetten. In het geval van conflict met één of meerdere andere leden of met derden, zal De Reactor gevrijwaard worden van alle aanspraken en schadevergoedingen, actuele en toekomstige, van om het even welke aard, voorzienbare en onvoorziene, bekende en onbekende, gekende en ongekende, die voortvloeien uit of in verband staan met het conflict.

Profielgegevens, foto's en andere publieke gegevens

Alle publiek gemaakte gegevens moeten wettelijk en legaal zijn. U erkent deze bepaling uitdrukkelijk en bent zelf aansprakelijk voor de door u gepubliceerde gegevens, teksten en beelden, zowel civiel- als strafrechtelijk.
Alle publiek gemaakte gegevens mogen bijgevolg ook geen inbreuk inhouden op auteurs-, octrooi- of merkenrechten, handelsgeheimen of andere eigendoms-, intellectuele-, privacy-, persoonlijkheids- of publiciteitsrechten van een derde partij.
Publiek gemaakte gegevens mogen niet bedrieglijk, bedreigend, eerrovend, lasterlijk of kwellend zijn.

Reacties op De Reactor

De Reactor geeft zijn lezers de mogelijkheid te reageren op nieuwsberichten.
Hoe u reageert, is aan u, maar er zijn wel spelregels:
- De wet mag niet worden overtreden.
- Er zijn fatsoensregels. Reacties waarin niet fatsoenlijk wordt omgegaan met anderen en andermans mening niet wordt gerespecteerd, worden verwijderd.
- Maak uw reacties niet te lang.
- Commerciële boodschappen worden niet geplaatst.
- Reacties die het technisch functioneren van de website zouden kunnen hinderen, worden niet geplaatst.
- U mag reageren onder uw eigen naam of onder een schuilnaam, maar niet onder iemand anders' naam.
- Bij reacties waarin concreet bedreigingen worden geuit tegen de moderator, personen of groepen personen, kan De Reactor beslissen aangifte te doen bij de bevoegde instanties.
- Heeft u toch reacties gezien die niet voldoen aan deze regels? Bij elke nieuwe reactie staat een knop, waarmee u, als lezer, uw ongenoegen kunt duidelijk maken over de reactie.
- Bij herhaaldelijk overtreden van deze huisregels, wordt uw account op DeReactor.org geblokkeerd en wordt u de mogelijkheid tot reageren ontnomen.

Klachtenprocedure

Zodra u schadelijke of illegale informatie of andere publieke gegevens op de website opmerkt, verzoeken wij u dit terstond te melden aan info@dereactor.org.
Indien de klacht duidelijk gegrond is, zullen de nodige maatregelen definitief en ontegensprekelijk genomen worden (verwijdering van de teksten, beelden, informatie of gegevens).
De klachtenprocedure is in overeenstemming met artikel 14 van de EU-Richtlijn 2000/31/CE met betrekking tot electronic commerce.

Auteursrechten

Alle rechten zijn voorbehouden. Alle teksten, foto's, beelden, tekeningen en grafieken op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt ze afdrukken voor privé-gebruik, maar een bredere verspreiding kan enkel na toestemming van De Reactor.
Wanneer een gebruiker publieke informatie invoert verleent de gebruiker De Reactor het recht om deze gegevens te verspreiden, te gebruiken, te verwerken, te vertalen en aan te passen.

Aansprakelijkheid

Alle rechten zijn voorbehouden, tenzij in geval van uitdrukkelijke afstand. De Reactor wijst alle verantwoordelijkheid af en beperkt haar aansprakelijkheid tot het wettelijke minimum wat betreft de inhoud of de aard van de publicaties; of de schade die er uit zou kunnen voortvloeien.
De Reactor kan niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van zijn website.
Als gebruiker aanvaardt u ontegensprekelijk de volle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor uw eigen publicaties.

Persoonlijk, normaal en niet commercieel gebruik

U mag deze website niet gebruiken op een manier in strijd met het gewone en normale gebruik van internet, voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat in strijd is met andere in deze tekst bepaalde voorwaarden of nog in strijd met andere waarschuwingen en voorwaarden. U dient de website in al haar onderdelen te gebruiken als een normaal, voorzichtig en redelijk mens.

Waarschuwingen en aanduidingen

U wordt verondersteld alle waarschuwingen en aanduidingen op deze site te lezen en te begrijpen. Indien na een waarschuwing wordt verder gegaan met het gebruik van de site wordt dit beschouwd als een uitdrukkelijke toestemming of instemming.

Andere voorwaarden

Andere voorwaarden voor bepaalde diensten, zoals de gedragscode, waarschuwingen en prijsmededelingen, zijn annexen van onderhavige voorwaarden en vormen er aldus één geheel mee.

Toegang

Het gebruik van gebruikersnamen of logins enerzijds en wachtwoorden of toegangscodes anderzijds valt onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de gebruiker, die zich ertoe verbindt het geheime en vertrouwelijke karakter ervan te bewaren. In geval van diefstal of misbruik van logingegevens zal de gebruiker De Reactor hiervan terstond en dus zonder aarzelen waarschuwen per e-mail op het adres info@dereactor.org met als onderwerp van het bericht "LOGIN".

Gedragscode

Volgende daden zijn bij wet verboden en strafbaar gesteld op De Reactor:
- Racisme, xenofobie, negationisme en discriminatie.
- Openbare zedenschennis, publiceren van pornografische afbeeldingen, pedofilie en het publiek aanbieden van prostitutie- of escortdiensten. Het is verboden om pornografische avatars te uploaden of erotische teksten te plaatsen.
- Laster, eerroof, stalking, beledigingen, misbruik van de naam of de beeltenis, misbruik van vertrouwen, enzovoorts zijn bij wet verboden en strafbaar gesteld als klachtmisdrijven.
- Hacken of poging tot hacken van De Reactor is absoluut verboden en wordt bestraft. In dit geval halen wij er zonder uitzondering, ook bij minderjarigen, onmiddellijk de politie bij.
- Behalve voor wat overtredingen zoals laster en eerroof betreft, welke klachtmisdrijven zijn en dus enkel gerechtelijk kunnen worden vervolgd na een klacht van de benadeelde, kan De Reactor zelf het initiatief nemen om een einde te stellen aan verboden praktijken. De Reactor is immers bij wet verplicht om na kennisneming van strafbare feiten, deze te melden aan de gerechtelijke diensten.